Ministerul Justiţiei

Ordin nr. 2550/2006
din 14/11/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 20/11/2006

privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

Având în vedere Adresa nr. 1.286/2006, prin care Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti a transmis Ministerului Justiţiei propunerile privind actualizarea onorariilor minimale şi maximale percepute pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti,
ţinând seama de dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă onorariile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, onorariile minimale şi maximale se stabilesc la jumătate din onorariile minimale, respectiv maximale, prevăzute în anexă. Dovada veniturilor sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se face cu declaraţie pe propria răspundere a persoanei cu astfel de venituri, aceasta având obligaţia de a depune şi un certificat de atestare fiscală eliberat de administraţia financiară. Onorariile pot fi achitate şi în tranşe, care nu pot fi mai multe de patru, până la sfârşitul executării silite.

Art. 3. - Dispoziţiile art. 2 nu se aplică în situaţiile în care debitorul este solvabil.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.848/C/2004 pentru modificarea ordinelor ministrului justiţiei nr. 897/C/2001 şi nr. 1.624/C/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 9 noiembrie 2004, Ordinul ministrului justiţiei nr. 897/C/2001 privind aprobarea onorariilor minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 10 mai 2001, precum şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.624/C/2003 privind aprobarea onorariilor maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003.

Art. 5. - Direcţia publicitate mobiliară, notari publici, executori, traducători şi interpreţi din cadrul Ministerului Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi camerele executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Ministrul justiţiei,
Monica Luisa Macovei

Bucureşti, 14 noiembrie 2006.
Nr. 2.550/C.

ANEXĂ
ONORARIILE MINIMALE ŞI MAXIMALE
pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

 

Nr. crt. Activitatea prestată Onorariile minimale Onorariile maximale
1. Notificarea şi comunicarea actelor de procedură 20 lei 400 lei
2. Executări directe:
evacuări 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului 50 lei 1.000 lei
vizitarea minorului 50 lei 500 lei
puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc. 60 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
desfiinţarea de lucrări sau construcţii 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
3. Executări indirecte:
urmărirea mobiliară a creanţelor - 60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei
- 60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei
- pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
- pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%
- pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei, onorariul este de 2%
- pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
urmărirea imobiliară a creanţelor - 150 lei pentru creanţe de până la 1.000 lei
- 150 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei
- pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
- pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%
- pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei, onorariul este de 2%
- pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
4. Poprire - 60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei
- 60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei
- pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
- pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%
- pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000, onorariul este de 2%
- pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
5. Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin şi cecuri 150 lei 400 lei
6. Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă) 100 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
7. Vânzarea la licitaţie publică a bunului ce face obiectul împărţelii judiciare 150 lei 2.200 lei
8. Sechestrul asigurător 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
9. Sechestrul judiciar 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
10. Poprirea asigurătorie 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
11. Proces-verbal de ofertă reală 50 lei 350 lei
12. Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege 50 lei 200 lei
13. Confiscări 10% din valoarea realizată 10% din valoarea realizată
14. Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale 20 lei 200 lei